1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.technomed.com.pl prowadzony jest przez Technomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 62-090 Kobylniki, ul.Szamotulska 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431559, adres poczty elektronicznej: technomed@technomed.pl

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedawca. Więcej o ochronie danych osobowych w zakładce Polityka Prywatności. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów  oraz związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

2. DEFINICJE

2.1. SKLEP INTERNETOWY – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.technomed.com.pl

2.2. SPRZEDAWCA – Technomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 62-090 Kobylniki ul.Szamotulska 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431559, adres poczty elektronicznej technomed@technomed.pl

2.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4. KUPUJĄCY – osobowość prawna, klient biznesowy (B2B), który posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

2.5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.6. ZAMÓWIENIE –  oświadczenie woli Klienta lub Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem lub Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.8. PRODUKT - oferowany w Sklepie Internetowym przedmiot lub usługa.

2.9. FORMULARZ REJESTRACJI – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.10. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny panel Klienta lub Kupującego zabezpieczony loginem i hasłem.

 

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta lub Kupującego następujących danych:  imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Kupujących niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  przyjmuje je do realizacji, co zostaje potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem lub Kupującym a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz zatwierdzenia go do realizacji poprzez wybranie sposobu dostawy oraz dokonania płatności.

3.4. Ceny, sposoby płatności, warunki dostawy określone są każdorazowo przy Produkcie oraz w posumowaniu Zamówienia.

3.5. Klient lub Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z obowiązującym prawem oraz obraźliwych.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROTY, REKLAMACJE

4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient  będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie Produktu.  W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub  drogą mailową na adres: technomed@technomed.pl Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Produkt należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedawcy: Technomed sp. z o.o. ul.Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki  niezwłocznie, nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany  o odstąpieniu od umowy. Klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na  odległość lub poza lokalem nie przysługuje w przypadku umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.3. Reklamacje mające związek z obsługą Sklepu Internetowego można zgłosić  w dowolnej formie: telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.

4.4. Reklamacje dotyczące Produktów należy zgłosić niezwłocznie,  nie później niż  7 dni od otrzymania zamówionych Produktów.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno być  złożone w formie pisemnej i zawierać: datę i numer zamówienia, login Klienta lub Kupującego, opis przedmiotu reklamacji, dokumentację np. zdjęcia. Zgłoszenie takie należy przesłać na adres Sprzedawcy lub adres e- mail: technomed@technomed.pl.

4.5. Reklamacje dotyczące usługi transportu lub uszkodzenia w transporcie zgłoszone muszą zostać w momencie odbioru przesyłki. W przypadku przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika Klient lub Kupujący zobligowany jest zbadać przesyłkę przy doręczeniu. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, tj. sporządzenie protokołu szkody. Reklamację taką wnosi się bezpośrednio do przewoźnika. Sprzedawca w nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do dostarczenia oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

5.2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zapisów regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian technicznych i organizacyjnych. Zmiana regulaminu następuje poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym.

Śledź nas na Facebooku